SERVISKO – všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ujednání

Práva a povinnosti vyplývající z kupních smluv uzavřených mezi společností Plynoservis JÍLEK, s.r.o., IČO: 24222011, se sídlem v Praze, Zenklova 12/60, PSČ 180 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 190061 („dále jen prodávající“) a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění („občanský zákoník“) a těmito obchodními podmínkami (dále jen Podmínky), které jsou její nedílnou součástí.

2. Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je pro ně právně závazná. U zboží, které je kupujícím odebíráno přímo z prodejny prodávajícího, dochází k uzavření kupní smlouvy okamžikem zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.

3. Kupní cena a záloha na zboží či služby

Kupní cena je uváděna včetně všech daní a poplatků. Součástí ceny nejsou doplňkové služby prodávajícího, které jsou účtovány zvlášť.

Prodávající je, v případě koupě zboží, které nebude převzato zákazníkem při uzavření kupní smlouvy, oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení části kupní ceny zboží či služby (dále jen „záloha“) až do výše 100 % z celkové kupní ceny, dle povahy zboží a specifické úpravě pro kupujícího. Dodací lhůta dle čl. 6 těchto Podmínek počíná běžet až okamžikem, kdy kupující uhradí plnou výši zálohy prodávajícímu. Zbylou část kupní ceny uhradí kupující prodávajícímu před převzetím zboží či v jiném dohodnutém termínu.

4. Zaměření a projekt u zboží na zakázku

Dojde-li k uzavření kupní smlouvy na základě návrhu kupujícího nebo se návrh, jako součást kupní smlouvy, vytvoří na základě podkladů dodaných kupujícím (např. rozměry), prodávající není odpovědný za nevyhovující parametry zboží dodaného v souladu s kupní smlouvou a nebude se tedy jednat o rozpor s kupní smlouvou.

5. Výhrada změn a balení

Zboží, které není určeno k přímému odběru, je prodáváno dle vzorků vystavených na prodejně, které nejsou určené k prodeji, pokud prodávající nerozhodne jinak. Prodávající si vyhrazuje právo a kupující souhlasí, že zboží dodané na základě vzorku může mít odlišnosti v tónech barev dle tolerance výrobce anebo struktuře přírodních materiálů. Tyto odlišnosti nejsou považovány za vady. Objemné zboží je dodáváno v demontovaném stavu.

6. Dodací lhůta

Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží v termínu dohodnutém smluvními stranami. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínu dodání dle předchozí věty, je prodávající povinen dodat objednané zboží nejpozději do 20 týdnů ode dne zaplacení zálohy. Dnem zaplacení zálohy je den, kdy bude záloha připsána na účet prodávajícího v plné výši nebo uhrazena v hotovosti na prodejně. Nedodá-li prodávající objednané zboží v dodací lhůtě, vzniká kupujícímu nárok na slevu z kupní ceny (dále jen „sleva“), která se odvíjí od délky trvání prodlení prodávajícího se splněním povinnosti dodat zboží kupujícímu a která je stanovana na +1 % za každý týden prodlení. Nejvýše však 15 % za 15 týdnů prodlení a více.

Kupující bere na vědomí, že je prodávající oprávněn rozložení a výši této slevy kdykoliv jednostranně změnit, změna je účinná okamžikem zveřejnění na internetových stránkách www.servisko.cz

Prodávající není v prodlení s plněním své povinnosti dodat zboží řádně a včas, nemůže-li plnit svou povinnost z důvodu existence skutečností vylučujících jeho odpovědnost (tzv. vyšší moc), kterými jsou mimořádné a nepředvídané okolnosti nezávislé na vůli smluvních stran, které nebylo možné v době vzniku kupní smlouvy předvídat, zejména nemůže-li prodávající dodat objednané zboží v dodací lhůtě z důvodu nedodání objednaného zboží dodavatelem předmětného zboží nebo zmaří-li kupující úmyslně řádné dodání zboží nebo neposkytne prodávajícímu potřebnou součinnost.

7. Výhrada vlastnického práva a převzetí zboží

Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. Odevzdání zboží kupujícímu je možné jen po zaplacení celé kupní ceny a uskutečňuje se v prostoru výdejního skladu nebo prodejny prodávajícího, nedohodly-li se strany jinak. Kupující má právo si zboží před převzetím překontrolovat, vč. kompletnosti a nepoškození zboží, což následně potvrdí svým podpisem na dodacím listě u zboží z výdejního skladu, předáním v jiném dohodnutém místě nebo uzavřením kupní smlouvy v případě zboží odebíraného přímo na prodejně.

Při převzetí zboží třetí osobou (i dopravcem) se musí přebírající prokázat originálem plné moci kupujícího pro převzetí zboží a kopií kupní smlouvy, jinak nemusí být zboží prodávajícím vydáno.

8. Odklad odběru zboží

Pokud kupující nevyzvedne uhrazené zboží do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy k odběru, je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat veškeré náklady vzniklé na skladování tohoto zboží ve výši 50 Kč za den, a to od prvního dne po uplynutí uvedené lhůty.

Pokud si kupující zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu zboží, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

9. Ukončení smlouvy

Nejpozději do dodání zboží na konkrétní prodejnu je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, a to zejména, nikoli však výlučně, z důvodu nemožnosti získat zboží od svých dodavatelů či ztížení takové dodávky. V takovém případě vrátí kupujícímu již uhrazenou zálohu.

V případě, že dojde k ukončení kupní smlouvy ještě před dodáním zboží dohodou stran na návrh kupujícího, je podmínkou platnosti této dohody zaplacení poplatku za storno ze strany kupujícího ve výši zálohy, nedohodnou-li se strany jinak, tento poplatek bude započten s již uhrazenou zálohou.

Po dodání zboží prodávajícím kupujícímu, a nejedná-li se o zboží na míru, je možné ukončit kupní smlouvu pouze prostřednictvím písemné dohody s prodávajícím, a to při splnění podmínky, že zboží bude nepoužité, nepoškozené, s kompletním příslušenstvím a pokud možno v originálním obalu.

10. Záruční podmínky a odpovědnost za vady

Odpovědnost za vady a záruka za jakost zboží se ve vztahu ke kupujícímu řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, vystupuje-li v postavení kupujícího spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku. Při uplatnění vad zboží je kupující povinen prokázat řádné nabytí reklamovaného zboží.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost zboží se ve vztahu ke kupujícímu řídí reklamačním řádem prodávajícího, který tvoří součást těchto Podmínek, a je uveden v bodě 11 a 12 Podmínek.

11. Jakost při převzetí a práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, pokud není na zboží uvedena lhůta delší. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Doba od uplatnění práva z vadného plnění až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím má vady, zejména z důvodů uvedených v § 2161 odst. 1 občanského zákoníku, má kupující právo na to, aby prodávající kupujícímu dodal novou věc bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti. Není-li výměna možná, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. Pokud to však je vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Kupující může požadovat i přiměřenou slevu, a to i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší kupní cena sjednána, u použitých věcí na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím.

12. Vyřizování reklamací

S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od obdržení oznámení o jejím vyřízení, bude kupujícímu účtováno skladné ve výši 50 Kč za každý započatý den od uplynutí výše uvedené lhůty. O vyřízení reklamace bude kupující vždy informován oznámením zaslaným některým z komunikačních prostředků. Pokud si kupující zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

V případě kdy zařízení, které bude zákazník předávat k reklamačnímu řízení je schopno ukládat a zároveň obsahuje jakékoliv data zákazníka, je zákazník povinen před předáním provést řádnou zálohu potřebných dat. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat uložených na těchto zařízeních.

13. Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely poskytování výhod, zvyšování kvality služeb a plněním kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím Pravidel ochrany osobních údajů, dostupných na internetové adrese www.servisko.cz

Pokud nebude dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

Za doručovací adresu prodávajícího se rozumí adresa [email protected]

14. Ostatní ujednání

Všechna další ujednání mezi prodávajícím a kupujícím (např. změny a doplňky kupní smlouvy nebo těchto Podmínek) vyžadují písemnou formu.

Veškeré změny adresy dodání zboží či služeb je povinen kupující bez odkladu oznámit prodávajícímu.

Kupující má právo na mimosoudní řešení případných sporů z kupní smlouvy s prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz).

Podpisem kupní smlouvy kupující souhlasí s těmito Podmínkami a potvrzuje, že je s obsahem Podmínek v plném rozsahu seznámen a výslovně je přijímá, že je mu znám význam všech používaných pojmů a doložek, že veškerá ustanovení těchto Podmínek mohl rozumně očekávat a nejsou pro něj překvapivá.

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 25. 05. 2018.